"
KrishnaNetwork
Courseware
Courseware
Old scriptures

Bhagavad Gita

Prev Next


Arjunavisada-Yoga

1.001 धर्मंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका: पाण्डवास्चैव किम् अकुर्वत संजय

Arjunavisada-Yoga

1.002 दृष्टवा तु पाण्डवानीकं व्यूदं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत

Arjunavisada-Yoga

1.003 पशयैतं पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् व्यूदां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता

Arjunavisada-Yoga

1.004 अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि युयुधानो विराठश्च द्रुपदश्च महारतः

Arjunavisada-Yoga

1.005 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवन् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः

Arjunavisada-Yoga

1.006 युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः

Arjunavisada-Yoga

1.007 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबॊध द्विजॊत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते

Arjunavisada-Yoga

1.008 भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्दामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च

Arjunavisada-Yoga

1.009 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तयक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः

Arjunavisada-Yoga

1.010 अपर्याप्तं तथ अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्

Prev Next